EnglishCool

TEACHING CENTER
Inglés (Reino unido)Español (Internacional)GalegoPortugués (Portugal)
RXPD
PDF Imprimir Correo-e

REGLAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

De acordo co establecido polo RXPD UE 2016/479, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular MARÍA ROSALINDA ARAÚJO GONZÁLEZ, e poderán ser utilizados coas seguintes finalidades en cada caso concreto:

- O envío dos seus datos de carácter persoal a través desta páxina web, con motivo de realizar unha solicitude de información/presuposto supón o consentimento pola súa banda para a inclusión e tratamento dos seus datos nun ficheiro rexistrado por esta empresa ante a AGPD. Os datos obtidos serán utilizados para atender a solicitude realizada por vostede mesmo.

- Os datos facilitados poderán ser utilizados ademais, para enviarlle información sobre os nosos produtos e servizos. Se non desexa recibir este tipo de información por parte da nosa empresa, non ten máis que comunicalo a MARÍA ROSALINDA ARAÚJO GONZÁLEZ en RÚA BAILÉN, 2 - BAIXO ESQUERDO, 36206 - VIGO (PONTEVEDRA).

- Facilitar o acceso aos contidos ofrecidos a través da páxina web.

- O estudo da utilización dos servizos por parte dos usuarios e visitantes.

- MARÍA ROSALINDA ARAÚJO GONZÁLEZ, non cederá información a terceiros sen consentimento previo dos usuarios, excepto nos supostos regulados no RXPD: Cando a cesión estea autorizada nunha Lei; Cando se trate de datos recollidos de fontes accesibles ao público; Cando a cesión que deba efectuarse teña por destinatario ao Defensor do Pobo, ao Ministerio Fiscal ou aos Xuíces ou Tribunais ou ó Tribunal de Contas, no exercicio das funcións que ten atribuídas; Cando a cesión teña como destinatario a institucións autonómicas con funcións análogas ao Defensor do Pobo ou ao Tribunal de Contas; Se a comunicación se efectúa previo procedemento de disociación.

No caso de que se solicitase ao usuario datos de carácter persoal por medios distintos dos anteriormente expostos, MARÍA ROSALINDA ARAÚJO GONZÁLEZ comunicaralles de forma expresa e inequívoca respecto das condicións en que se recollan datos persoais e as finalidades coas que van ser utilizados, da obriga de facilitalos ou non, dos dereitos que asisten ao usuario, das condicións en que se poden exercitar, dos destinatarios da información, do responsable do ficheiro e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos no RXPD, dirixíndose por escrito a MARÍA ROSALINDA ARAÚJO GONZÁLEZ en RÚA BAILÉN, 2 - BAIXO ESQUERDO, 36206 - VIGO (PONTEVEDRA).

O feito de que non introduza os datos de carácter persoal que se lle piden obrigatoriamente no formulario de contacto poderá ter como consecuencia que MARÍA ROSALINDA ARAÚJO GONZÁLEZ non poida atender a súa solicitude.

Así mesmo, aceptando este aviso legal, recoñece que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos.

Igualmente informámoslle que MARÍA ROSALINDA ARAÚJO GONZÁLEZ ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural ao que están expostas. Todo isto, de acordo co que prevé o RXPD.

MARÍA ROSALINDA ARAÚJO GONZÁLEZ comprométese a tratar de maneira absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e facelos servir só para as finalidades indicadas.